BYMENIGHETEN - SANDNES
DEN NORSKE KIRKE
MER OM VALGMENIGHET

Valgmenigheter i Den norske kirke

Den norske kirke åpnet i 2006 for forsøk med valgmenigheter.

Det betyr at det gis mulighet for å opprette menigheter uten tradisjonelle geografiske grenser innenfor Den norske kirke.

Foreløpig er det kun Bymenigheten - Sandnes som har søkt om, og startet forsøk som valgmenighet. Vi håper også andre vil søke, slik at Den norske kirke kan høste flere erfaringer med denne typen menigheter.

Bymenigheten - Sandnes er et eget sogn innenfor Sandnes prosti og deltar i fellesrådet på samme måte som de andre menighetene i Sandnes.

Du kan velge ...

En "bymenighet", som vi kaller det, er altså en valgmenighet i Den norske kirke uten geografiske grenser. Det betyr at du kan velge å bli med i en slik menighet, uavhengig av hvor du bor. (Det vanlige er at du tilhører den menigheten der du bor - geografisk menighet.)

Medlemsskap
En valgmenighet har egne medlemmer, og en må aktivt melde seg inn for å bli medlem. Enhver har selvsagt mulighet til å melde seg ut igjen og "tilbake til" den geografiske menigheten - eller annen menighet / kirke når en måtte ønske. Som ellers i Den norske kirke er det et vilkår for medlemskap at du er døpt.

Innmelding i Bymenigheten - Sandnes innebærer at du blir medlem av Den norske kirke. Etter innmelding er det Bymenigheten - Sandnes som betjener deg med dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse, og ikke ditt bostedssokn. Din kirkelige stemmerett og rettigheter og forpliktelser ifølge kirkeloven gjelder da i Bymenigheten - Sandnes og ikke ditt bostedssokn. Dette gjelder også dine barn.

Kriterier

Ordningen med valgmenighet er et forsøk etablert i samsvar med § 24 i "Lov om Den norske kirke".

Kriteriene for å starte forsøk er: dåp som medlemskriterium, menigheten har ordinert prest som har ansvar for forvaltning av ord og sakrament, og at menigheten står under tilsyn av biskop. I tillegg gjelder at valgmenigheter ikke har rett til økonomisk støtte fra stat, kommune eller fellesråd.

Evaluering

I forbindelse med muligheten for valgmenigheter ønsket Kirkerådet at forsøket skulle evalueres. Evalueringen ble gjennomført i en treårs-periode knyttet til Bymenigheten - Sandnes og ble utført i et samarbeid mellom International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) på oppdrag fra Stavanger Bispedømme. Rapporten var ferdig i 2009.

Du kan lese evalueringsrapporten her.

Hvorfor valgmenigheter?

"Valgmenigheter kan opprettes på grunnlag av ulike nyanser i kristendomssyn, ulike behov for uttrykksmåter eller av andre årsaker. De må selvsagt stå under biskoppelig tilsyn og være en del av Den norske kirkes samlede helhet, men samtidig også være et bilde av mangfoldigheten innenfor kirken" (tidligere leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen, 2007).

I evalueringsrapporten skriver Haus og Nødland (Evalueringsrapporten, 2009 - se lenke ovenfor) bl.a. "at det er positivt [...] at det er rom for alternative, ikke-geografiske menigheter innen rammen av Den norske kirke, [...] gitt at dette treffer åndelige og sosiale behov og utløser et utadrettet kristent engasjement hos grupper av mennesker som er i tråd med kirkens grunnleggende visjon om en bekjennende, misjonerende, åpen og diakonal kirke."

Veien videre ...

Innstillingen til Kirkemøtet 2009 fra Stavanger Bispedømmeråd (sak: SBDR-085/09) når det gjelder framtiden til Bymenigheten - Sandnes er klar (utdrag): "Stavanger bispedømmeråd har mottatt sluttevalueringen av forsøket knyttet til ByMenigheten - Sandnes som valgmenighet i Den norske kirke. Vi ønsker at gjeldende struktur for ByMenigheten - Sandnes gjøres permanent for denne menigheten."

Kirkemøtet har hatt evalueringsrapporten på sakslisten som orienteringssak flere ganger etter at den var ferdig i 2009. Noen endelig avgjørelse om valgmenigheter i Den norske kirke er ikke tatt. Det nærmeste vi kommer et vedtak er fra desember 2011, da Kirkerådet la fram følgende vedtak til Kirkemøtet (sak: KR 60/11):

"Forslag til vedtak
1. Kirkerådet tar evalueringsrapporten av ByMenigheten Sandnes til orientering.
2. Kirkerådet anbefaler at ByMenigheten Sandnes fortsetter sitt arbeid innenfor de rammer som er gitt i KM 09/05 og at dette vurderes på nytt i lys av arbeidet med ny kirkeordning.
3. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med forskjellige menighetstyper i forbindelse med ny kirkeordning.
4. Kirkerådet reiser ikke saken for Kirkemøtet da saken og tilgrensede temaer bør behandles som del av arbeidet om ny kirkeordning.
5. Kirkerådet orienterer Kirkemøtet om dette vedtaket."

Noen fakta

Gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste i Norge i 2017 var 92 personer. For Stavanger bispedømme var dette tallet 128, og for Bymenigheten - Sandnes 170 personer. Bymenigheten - Sandnes er således en av de større menighetene i Norge med stort engasjement og stor frivillig innsats. Finansieringen er basert på en fast årlig givertjeneste på rundt 1,6 mill. kroner.

Nødvendig

Vi tror valgmenigheten Bymenigheten - Sandnes er kommet for å bli. I en tid da den overordnede trend viser fallende oppslutning om kirken tror vi det er verdifullt (og nødvendig) for Den norske kirke å fortsette å eksperimentere med flere alternative menighetsformer.


Ansvarlig for denne siden er Bymenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, .